Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170524 신나는 축구친구

2017년 05월 24일 16:23

상주상무 조회 421 트위터 페이스북

SAM_6132.JPG
SAM_6138.JPG
SAM_6139.JPG
SAM_6143.JPG
SAM_6152.JPG
SAM_6158.JPG
SAM_6161.JPG
SAM_6164.JPG
SAM_6168.JPG
SAM_6170.JPG
SAM_6171.JPG
SAM_6176.JPG
SAM_6181.JPG
SAM_6183.JPG
SAM_6185.JPG
SAM_6187.JPG
SAM_6188.JPG

일시 : 17.05.24(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원