Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170524 신나는 축구친구

2017년 05월 24일 16:25

상주상무 조회 428 트위터 페이스북

SAM_6013.JPG
SAM_6018.JPG
SAM_6019.JPG
SAM_6024.JPG
SAM_6035.JPG
SAM_6037.JPG
SAM_6040.JPG
SAM_6049.JPG
SAM_6056.JPG
SAM_6059.JPG
SAM_6062.JPG
SAM_6075.JPG
SAM_6107.JPG
SAM_6111.JPG
SAM_6117.JPG
SAM_6121.JPG
SAM_6122.JPG
SAM_6126.JPG

일시 : 17.05.24(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원