Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170607 신나는 축구친구

2017년 06월 07일 19:29

상주상무 조회 378 트위터 페이스북

SAM_6368.JPG
SAM_6377.JPG
SAM_6378.JPG
SAM_6382.JPG
SAM_6385.JPG
SAM_6392.JPG
SAM_6397.JPG
SAM_6398.JPG
SAM_6412.JPG
SAM_6415.JPG
SAM_6416.JPG
SAM_6428.JPG
SAM_6440.JPG
SAM_6444.JPG
SAM_6449.JPG
SAM_6456.JPG
SAM_6461.JPG
SAM_6465.JPG
SAM_6472.JPG


일시 : 17.06.07(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원