Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170607 신나는 축구친구

2017년 06월 07일 19:30

상주상무 조회 443 트위터 페이스북

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
KakaoTalk_20170607_183052840.jpg
KakaoTalk_20170607_183056715.jpg
KakaoTalk_20170607_183128838.jpg
KakaoTalk_20170607_183423807.jpg
KakaoTalk_20170607_183430261.jpg
SAM_6261.JPG
SAM_6263.JPG
SAM_6266.JPG
SAM_6272.JPG
SAM_6284.JPG
SAM_6300.JPG
SAM_6320.JPG
SAM_6321.JPG
SAM_6341.JPG
SAM_6354.JPG
SAM_6356.JPG

일시 : 17.06.07(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원