Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170621 신나는 축구친구

2017년 07월 05일 14:22

상주상무 조회 346 트위터 페이스북

SAM_6873.JPG
SAM_6880.JPG
SAM_6885.JPG
SAM_6889.JPG
SAM_6892.JPG
SAM_6894.JPG
SAM_6896.JPG
SAM_6907.JPG
SAM_6911.JPG
SAM_6915.JPG
SAM_6916.JPG
SAM_6917.JPG
SAM_6918.JPG

일시 : 17.06.21(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원