Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170830 신나는 축구친구

2017년 09월 05일 08:58

상주상무 조회 331 트위터 페이스북

20170830_101915.jpg
20170830_101931.jpg
20170830_102413.jpg
20170830_102529.jpg
20170830_103410.jpg
20170830_103905.jpg
20170830_104229.jpg
20170830_111255.jpg
20170830_112218.jpg
20170830_112309.jpg


일시 : 17.08.30(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원