Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170830 신나는 축구친구

2017년 09월 05일 08:59

상주상무 조회 352 트위터 페이스북

20170830_100509.jpg
20170830_100526.jpg
20170830_100816(0).jpg
20170830_100822.jpg
20170830_101225.jpg
20170830_101341.jpg
20170830_101348.jpg
20170830_101407.jpg
20170830_101431.jpg
20170830_101641.jpg


일시 : 17.08.30(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원